آزمون‌های شبه نهایی کاملاً مشابه آزمون‌های نهایی برگزار می‌شوند

به گفته معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آزمون‌های شبه نهایی به لحاظ طراحی سؤالات، فرایند برگزاری، حضور مراقبان و کنترل‌های قبل از ورود به آزمون، کاملاً مانند شرایط آزمون‌های نهایی هستند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4207337/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

  زمان ثبت‌نام آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی به تعویق افتاد