آغاز ثبت‌نام الکترونیکی مدارس


طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام دانش آموزان از امروز آغاز شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3891423/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3891423/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3