آغاز روز دوم کنفرانس وحدت اسلامی


دومین روز کنفرانس وحدت اسلامی با حضور علما و اندیشمندان شیعه و سنی آغاز به کار کرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3999296/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3999296/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C