آغاز مجمع عالی بسیج دانش‌آموزی


پنجمین دوره مجمع عالی بسیج دانش‌آموزی فعالیت خود را با تبیین هویت ملی آغاز کرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075667/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075667/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C