آغاز مرحله دوم مسابقه ملی پارس آرا


مرحله دوم مسابقه طرح‌های شخصیت ملی پارس آرا، آغاز شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076170/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076170/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7