آموزش خلاقیت مهندسی با بازی رایانه ای برای کودکان


رویداد ماجراجویی مهندسی برای کودکان در باغ کتاب تهران پایان یافت.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3973743/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3973743/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86