آموزش سواد میراثی برای کودکان

احمد امین فرد گزارش می دهد:

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4207818/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این ویژه برنامه ها به آموزش میراث فرهنگی و ادبی ایرانی به زبان ساده برای کودکان پرداخته شد.

  خدمت به دانش آموزان با نیاز‌های ویژه وظیفه آموزش و پرورش است