آکسفورد؛ پز عالی، جیب خالی!


شاید تصورش سخت باشد که فردی استاد دانشگاه «آکسفورد» باشد ولی حقوق و درآمد مکفی برای گذران زندگی خود و خانواده‌اش را نداشته باشد. این داستان «روی دیگری از بحران تبعیض» را در یکی از معروف‌ترین دانشگاههای جهان نشان می‌دهد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042818035/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.isna.ir/news/1402042818035/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C