اتصال بیش از ۹۰ درصد خدمات آموزش و پرورش به پنجره ملی


معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات آموزش و پرورش به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4080829/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C