اتصال مدارس شهری از طریق فیبر نوری به شبکه ملی اطلاعات


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اردیبهشت ماه امسال تفاهم نامه‌ای را با آموزش و پرورش امضا کردیم که تا آخر دولت بتوانیم مدارس شهری را از طریق فیبر نوری به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3986216/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA