اجتماع «حجاب آرمان روح الله» برگزار می‌شود


در سالروز شهادت روح‌الله عجمیان، اجتماع «حجاب آرمان روح‌الله» پنجشنبه ۱۱ آبان، در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4035546/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4035546/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF