اختتامیه رویداد نسل آرمان


اختتامیه رویداد نسل آرمان، در تالار آسمان برج آزادی تهران، برگزار شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4057849/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

  همکاری برد-برد، نسخه چینی برای نظم نوین جهانی