اختتامیه نخستین جشنواره تربیتی شجره طوبی


اختتامیه نخستین جشنواره تربیتی کشوری شجره طوبی با حضور بیش از ۷۰۰ تن از استادان، نخبگان و فعالان تعلیم و تربیت برگزار شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4048712/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4048712/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C