اختلاف نظر در رویکرد تامین یا تربیت معلم، علت اصلی ناترازی


وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ناترازی ناشی از کم شدن تربیت معلم سال‌های ۹۲ تا ۹۷، منهای ۷۹ هزار معلم شده است، افزود: مشکل دوم، روند جذب‌های آموزش و پرورش در سال ۹۲ تا ۹۹ است که همیشه جذب از بازنشستگی کمتر بوده است؛ در حالی که باید جذب و بازنشستگی‌مان تراز شود و حتی جذب بیشتر هم شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4037986/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C