اردو‌های دانش‌آموزی از راهیان نور تا پیشرفت و امید


دانش آموزان امروز نسل زد هستند و اهل شنیدن توصیه و نصیحت نیستند، مهمترین شاخص اردو‌های راهیان نور و راهیان پیشرفت این است که یک کلاس درس مجسم هستند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4035280/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4035280/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF