اردوی راهیان پیشرفت، نگاه دانش آموزان را به مسائل متحول می کند


دانش آموز سمپاد فرزانگان پس از شرکت در اردوی راهیان پیشرفت گفت: اگر این اردو تداوم پیدا کند خیلی از دانش آموزان را به ‎آغوش کشورشان برمی گرداند، مسیر زندگی مان آنجا عوض شد و یاد گرفتیم که به هر چیزی که می‌بینیم اکتفا کنیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4036836/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

  قائم‌مقام دانشگاه آزاد منصوب شد