از اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی‌گزینی در آموزش پزشکی تا افزایش ظرفیت رشته پزشکی

– تدوین شیوه‌نامه برگزاری همایش و وبینارهای مجازی در همه گیری کرونا

-کارگروه تخصصی اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای درآموزش پزشکی

– مشـارکت فعال و ایجاد طرح در حوزه اشـتغال‌آفرینی برنامه جامع عدالـت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم‌پزشکی

– ایجاد سـاختار انستیتو در نظام سلامت بـا رویکرد آموزشی_تحقیقاتـی و درمانــی (انســتیتو قلــب شــهید رجایی ایــران)

– تقویت حوزه آموزه پزشکی و نظام‌های ذیربط

– تشـکیل کارگروه اختصاصی در زمینه عملی‌سـازی سیاسـت “آمـوزش ترکیبـی” Learning ed- Bland

– طراحی، تدوین آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی آزمون صلاحیت بالینی

– تدویـن اسـتانداردها و شـاخص هـای ارزیابـی “طـرح اسـتاد مشـاور” دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر

– تدوین سند ساماندهی رشته مقاطع تحصیلی

– کارگروه تخصصی نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

– برگزاری ۲۲۸۳۷ برنامه آموزش مداوم حضوری، مجازی و غیرحضوری.

– ارزیابی و ایجاد دوره MBBS در دانشکده‌های پزشکی واجد شرایط

– بازنگری وتدوین شیوه‌نامه آزمون مصاحبه دوره Ph.D و تخصصی (داروسازی)

– بازنگری آییـن‌نامـه ارتقـاء و جـذب اعضای هیات‌علمـی بـا توجـه بـه ارتقـاء کمـی و کیفـی آموزش

– تدوین سند مردمی‌سازی آموزش در علوم پزشکی

– بازنگری در آیین‌نامه Ph.D/Pharm و آیین نامه آزمون جامع داروسازی

– برگـزاری جلسـه دبیران تخصصـی و فـوق تخصصـی حسـب دسـتور مقـام عالـی وزارت و امضـاء میثـاق‌نامـه دبیـران

– محاسبه قیمت تمام شده و هزینه اثربخشی رشته مقاطع مختلف (در حال اجرا)

– کارگروه تخصصی مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم‌پزشکی

– تاسـیس مراکـز نـوآوری در بخـش سـلول‌هـای بنیـادی و پزشـکی و بازسـاختی و تکنولوژی‌های آموزشی

– کارگروه تخصصی اقتصاد آموزش

– برنامه‌ریزی توسـعه رشـته مقاطـع در دانشـگاه‌هـای علـوم پزشـکی کشـور مطابـق بـا سـند توسعه متـوازن آمـوزش علـوم پزشکی کلان مناطق آمایشی

– تشکیل بوردهای تخصصی دندانپزشکی اجتماعی و دندانپزشکی عمومی

– کارگروه تخصصی توسعه آموزش و فناوریهای نوین ارتقاء یادگیری

– در راستای تحقق وعده افزایش کمی و کیفی آموزش پزشکی با نگاه به عدالت آموزشی، گسترش زیرساخت های آموزش در کل کشور، توسعه عدالت آموزشی و بهبود بهره وری آموزشی علوم‌پزشکی، برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی تدوین و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید.

  اقتصاد ژاپن با رشد پایین و کاهش ارزش «ین» دست‌وپنجه نرم می‌کند

– کارگروه تخصصی همگرایی درتعالی علوم و فناوری‌های پیشرفته

– بازنگری و متناسب‌سازی ۲۰ دوره آموزش مهارتی حرفه‌ای علوم پزشکی

– تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه برگزاری آزمون صالحیت بالینی (دندانپزشکان)

– یازسنجی و توزیع متخصصین متعهد خدمت دندانپزشکی

– توانمندسازی اعضای هیات‌علمی

– اقــدام جهــت ورود مســتقیم پزشــکان عمومــی بــه ۲ رشــته طــب اورژانــس و بیهوشــی (قبــل از گذرانــدن ضریــب K)

– افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی، دستیاری فوق‌تخصصی و فلوشیپ

– کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده‌نگاری

– دو نوبت افزایــش کمک‌هزینــه تحصیلی دسـتیاران مجــرد و متاهــل (۳ برابــر شــدن دریافتــی)

– تصویب آیین‌نامه آموزشی ترکیبی در علوم پزشکی

– انعقـاد قـرارداد بـا آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه فرهنگیـان بـرای تامیـن ۳۲۰ نفـر نیـروی مراقبـت سـلامت بـرای مناطـق روستایی عشایری و شـهری در پذیرش کنکور سراسری

– راه انـدازی هیـات اندیشـه‌ورز بـا همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌هـای علـوم‌پزشکی سراسـر کشـور و برگـزاری جلسات منظـم

– بازبینی محتــوای پزشک خانواده، تدویــن محتوای جدید پزشک خانــواده، ضبــط محتــوای پزشــک خانــواده و بارگــذاری در ســامانه نویــد دانشگاه علوم‌پزشکی هوشـمند و در نتیجـه ابـلاغ واجرای کوریکولوم پزشـک خانـواده دردوره دکتری پزشکی عمومی در دانشگاه‌های منتخــب (در حــال انجــام)

– تصویب و اجرای آیین‌نامه انتقال دانشجویان از خارج از کشور

– تدوین ۶۸ برنامه دوره آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی

 – کارگروه ماموریت ویژه ظرفیت پذیرش و سهمیه

– کارگروه تخصصی پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

– گسترش دامنه شمول واجدین شرایط استعدادهای درخشان

– تدوین استانداردهای اعتباربخشی مراکز ارائه دهنده برنامه‌های آموزش مداوم

– تدویــن آیین‌نامـه آموزشی ویژه دانشجویان شــاغل بــه تحصیـل در دانشکده‌هــای داروسازی کشور و همچنین بازنگری واحدها و پیــش‌نیازهای درسی این دانشـجویان

  کسب بیشترین سرانه مقالات کشور توسط دانشگاه علم و صنعت

– اجرای برنامه‌های آموزش مداوم با موضوعات و عناوین کووید۱۹

– تشـکیل اتـاق فکـر معاونـت آموزشـی بـه منظـور بهـره‌مندی از نظـرات صاحب نظـران و اسـتفاده از خـرد جمعـی در جهـت افزایـش کارایـی و اثربخشـی فعالیت‌هـای آموزشـی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060805658/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

– همزمانی تخصصی شــدن ۲ رشــته فــوق‌تخصصـی جراحی قلب و عروق و جراحی توراکس (قفسه صدری) بـرای تسـهیل ورود داوطلبیـن و ترغیـب شـرکت‌کننـدگان ایـن رشـته‌هـا

– اسـتفاده از ظرفیـت بوردهـای علـوم پایـه، تخصـص و فـوق تخصـص بـرای حـل مشـکلات آموزشـی، بهداشـتی و درمانی کشـور

به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تقویت حوزه آموزه پزشکی و نظام های ذیربط، پایش نحوه اجرای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها و کلان مناطق آمایشی و همچنین بین‌المللی سازی را از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای این معاونت در دولت مردمی عنوان کرد.

– کارگروه ماموریت ویژه بهبود معیشت اعضای هیات‌علمی و فراگیران

-پایـش نحـوه اجـرای برنامـه جامـع عدالت، تعالی و بهـره‌وری در آمـوزش علـوم‌پزشـکی در دانشـگاه‌هـا و کلان مناطق آمایشـی

– کارگروه تخصصی بین‌الملgی‌سازی آموزش علوم‌پزشکی

– تقویت هوش مصنوعی در پزشکی و تاسیس دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند

– تدوین و بازنگری برنامـه‌های آموزشی بــر مبنای اصـول همگرایی علوم و فناوری، فنـاوری‌هـای ارتقادهنده یادگیری، مدیریت کیفیت آموزش، پاسخگویی اجتماعی، ســلامت معنوی، کارآفرینی و اقتصاد آموزش

– قــرارداد بــا ســازمان اســتثنایی کشــور بــرای تامیـن نیروی کارشناس توانبخشـی گفتار درمانی و کاردرمانی بــرای حضــور در مــدارس کشــور

– کارگروه ماموریت ویژه پزشکی خانواده

– بازنگری برنامـه‌هـای آموزشی (۲۰ برنامــه) بــا رویکــرد بیــن المللی‌سازی آموزشی، ســلامت معنــوی، اقتصاد آمــوزش، مدیریت کیفیت آموزش و بهـره‌منـدی از فنـاوری‌هـای نویــن در آمــوزش

– بازنگری و تصویب آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی

– تدوین شناسنامه و فلوچارت قریب به ۲۰۰ فرآیند حوزه های ذیربط

– تشـکیل کمیتـه تدویـن و بازنگـری برنامه‌هـای آموزشی برمبنای پاسـخگویی اجتماعی، قانون جوانی جمعیت، همگرایی، بیـن‌المللی‌سازی آمـوزش علـوم پزشـکی، سـلامت معنـوی، مدیریت کیفیـت آمـوزش، فناوری‌هـای نویـن آموزشـی و کارآفرینی

  آغاز فراخوان جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی

– افزایـش ظرفیـت پذیـرش دانشـجوی پزشـکی و دندانپزشـکی براسـاس مصوبـه شـورای عالــی انقـلاب فرهنگــی در ســال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برنامـه‌ریزی جهــت تسـهیل امــور بــرای انجــام کار

اهم اقدامات و فعالیت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

– تدوین دستورالعمل نحــوه اســتفاده مشـمولین آمـوزش مداوم از فرصـت تمدیـد پروانه اشـتغال بــه کار در همه‌گیری کرونــا در طی سال‌های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

معاونت آموزشی وزارت بهداشت همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های این معاونت در دولت سیزدهم را اعلام کرد.

– اصـلاح آییـن‌نامـه مصوب دوره عالی بهداشـت عمومی MPH بـا موافقت نمایندگان معاونت آموزشی و بهداشت

– اســتقرار ســند متــوازن توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی تــا ۱۴۰۸ 

– بازنگری بیش از ۲۵ سرفصل‌های آموزشی رشته‌ها در تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ

– تدوین دستورالعمل نحــوه استفاده مشمولین آمــوزش مداوم از فرصت تمدیــد پروانــه اشــتغال بــه کار در همــه‌گیــری کرونــا در طــی ســالهای ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

– تدوین و تصویب استانداردهای اعتباربخشی دندانپزشکی

– تدویــن ســند ارزیابی وضعیـت دانشجویان دانشگاه‌هــا و مناطــق آمایشــی در طــول شـش دوره برگـزاری جشـنواره جایـزه ملـی ایثـار بـرای نخسـتین بـار در میـان دسـتگاه‌هـای آموزشـی کشـور

– ایجــاد قــرارگاه راهیان پیشـرفت بــا نــگاه امیـدآفرینی قشــر نخبگانی وزارت بهداشــت، اســتفاده بهینــه از ظرفیــت نخبگان در حــل مســائل نظــام ســلامت کشــور، اعــم از زیرساختی یــا ترمیــم صدمات ناشــی از تحریم‌های کشــورمان طــی سالیان، و ایجاد شـبکه‌هـای تخصصی نخبگان در حــوزه‌هــای مختلــف نظــام سـلامت

– اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی‌گزینی

– پایــش و پیگیــری اقدامــات انجــام شــده در زمینــه ارتقــاء مدیریــت پایــان‌نامه‌های دانشـجویی و شـیوه‌نامه پایـان‌نامه‌هـای محصـول محـور و الکترونیـک نمـودن پایـان‌نامه‌هــا

– کارگروه تخصصی کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش بنیان درآموزش علوم‌پزشکی

– انجــام مطالعــه سیاســتی المپیادهــای دانشــجویی در کل دنیــا بــا همکاری مرکــز ملــی تحقیقات راهبردی آمــوزش علوم‌پزشکی