استانداردسازی سامانه گرمایشی ۹۵۰۰ کلاس درس در کشور


وزیر آموزش و پرورش گفت: برای استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی مدارس کشور ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4057915/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DB%B9%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  دستورالعمل تألیف دروس مهارتی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای تدوین شد