استفاده از ظرفیت پژوهشگاه‌های علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی


دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: استفاده از ظرفیت پژوهشگاه‌های علمی مانند پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث در موضوعات راهبردی و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4041906/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

  آلودگی هوای بی سابقه، گریبانگیر کره جنوبی