اطلاع‌نگاشت توصیه‌های مهم برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳


این اطلاع‌نگاشت (اینفوگرافیک)، باید‌ها و نباید‌های شرکت در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ را به صورت تصویری به داوطلبان نشان می‌دهد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4212586/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3