اطلاع‌نگاشت دریافت نسخه چاپی و رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳

این اطلاع‌نگاشت (اینفوگرافیک)، درباره دریافت نسخه چاپی و نحوه رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، به صورت تصویری داوطلبان را راهنمایی می‌کند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4212745/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3