اطلاعیه مرکز آموزش مجازی فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش

­ مرکز توسعه آموزش مجازی فناوری و امنیت اطلاعات طی اطلاعیه ای از احتمال قطعی و اختلال در سامانه های وزارت آموزش و پرورش در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3969709/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4