اقامه نماز جماعت در ۶۶ هزار مدرسه کشور با محوریت ایمان و خردورزی

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع پرورشی و صحت‌سنجی‌های صورت‌گرفته هم‌اکنون نماز جماعت در ۶۶ هزار مدرسه کشور اقامه می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4120688/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4120688/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C