امامی: ضرورت سبک زندگی ایرانی اسلامی و هویت بخشی به دختران در مدارس

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان با تاکید بر ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و هویت بخشی به دختران در مدارس افزود: روند تدریجی سبک زندگی غربی، مدسازی بی‌حجابی، شبهه افکنی حجاب، شبکه سازی بی‌حجابی، عادی سازی بی‌حجابی و هویت زدایی است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3950013/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3