انتخاب رشته ویژه برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی سال ۱۴۰۲


برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی واجد شرایط استفاده از «آئین نامه پذیرش با آزمون استعداد‌های درخشان درصورتی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ شرکت کرده باشند، باید از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ لغایت ۱۴۰۲/۷/۱۹ برای ثبت نام و انتخاب ۲۰ کدرشته اقدام کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4009721/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4009721/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2