انتشار راهنمای عملی آزمون‌های نهایی دوره دوم متوسطه نظری

در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در همه پایه‌های تحصیلی دوره دوم متوسطه نظری، آزمون نهایی برگزار می‌شود و این راهنما با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای شرکت در این آزمون‌ها تهیه شده است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4228789/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C

  درخواست کره‌جنوبی از ایلان ماسک برای ایجاد مرکز تولید خودروهای الکترونیک در این کشور