انتشار کلید نهایی آزمون ارزشیابی و ارتقاء داروسازی

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، کلید اولیه آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور اصلاح شده است. بر این اساس، سوال ۱۴۰ این آزمون حذف شده و پاسخ صحیح پرسش شماره ۱۰۲، گزینه «ب» است. 

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی، کلید نهایی آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور را منتشر کرد. آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، روز پنج‌شنبه ۱۴ دی برگزار شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی، کلید نهایی آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور را منتشر کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102518019/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

  استفاده از ظرفیت پژوهشگاه‌های علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی