ایجاد رشته «مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی» در دانشگاه علمی کاربردی


با تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، دوره مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032616820/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.isna.ir/news/1402032616820/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1