ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد دختران و زنان درجهت تعالی خانواده الزامی است


مشاور امور بانوان وزیر آموزش و پرورش از نگارش سند راهبردی امور بانوان وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4128214/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA