ایران قوی نتیجه تلاقی علم و ایمان و خودباوری است


وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر امروز به جایی رسیدیم که دشمن جرات نمی‌کند تعرضی به سرزمین ما داشته باشد، دلیلش تلاقی علم و ایمان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خودباوری و داشتن عزت نفس است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3990912/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA