باقرزاده: فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی دانش‌آموزی ثبت شد

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از ثبت فعالیت ۲۵هزار پایگاه تابستانی دانش آموزی خبر داد و گفت: پیش‌بینی جذب ۴ میلیون دانش‌آموز را در پایگاه تابستانی داریم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3897371/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3897371/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF