با افتخار به گذشته آینده درخشانی خواهیم ساخت


دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: ما هم به گذشته خود افتخار می‌کنیم و هم خودمان آینده را می‌سازیم و با مدد گرفتن از روح مطهر شهدای دانش‌آموز در صحنه هستیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4011775/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA