با شعار«ما می توانیم» مدرسه را نقطه آغاز قوی شدن ایران عزیز کنیم


وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز شاهد آن هستیم که با شعار «ما می توانیم» مدرسه را نقطه آغاز قوی شدن ایران عزیز کنیم و به امید ساختن ایران سربلند، زمینه ظهور حضرت حجت (عج) را فراهم آوریم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3986101/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3986101/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85