برنامه شاد ، محل امنی برای یادگیری و آموزش دانش آموزان


وزیر آموزش و پرورش با اشاره به محیط امن شبکه شاد برای دانش‌آموزان از رویکرد جدید این شبکه در سال جدید تحصیلی خبر داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3989730/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3989730/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86