برگزاری رویداد ملی مدرسه‌ای نوجهان


رویدادِ ملی مدرسه ای «نوجهان»، در ۲۰ هزار مدرسه در سراسر کشور برگزار شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4036586/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4036586/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86