برگزاری مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه


مسابقه کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه با حضور ۳۰۰ کودک و نوجوان دختر و پسر، در تهران برگزار شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4001552/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4001552/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87