برگزاری نخستین همایش بین‌المللی تعالی تعاملات خانواده و مدرسه


نخستین همایش بین‌المللی تعالی تعاملات خانواده و مدرسه؛ چالش‌ها، الگو‌ها و راهبرد‌ها توسط وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010347/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87