برگزاری همایش ملی دانش آموزی شصت و یکمین جایزه البرز


در شصت و یکمین همایش ملی دانش آموزی البرز که امروز ۱۵ آبان برگزار شد، از ۴۲ دانش‌آموز نخبه کشور قدردانی شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4044590/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4044590/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2