برگزاری همایش گذرگاه صادرات ایران، ارمنستان، اوراسیا

همایش گذرگاه صادرات ایران، ارمنستان، اوراسیا با حضور مدیران دفتر توسعه کسب و کار مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری و گذرگاه صادرات معاونت علمی و فناوری، و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برگزار شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3959806/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7

  اعلام نتایج اولیه پذیرفته شدگان دوره‌های بدون آزمون ارشد و دکتری علم‌وصنعت