بسیج در گفتمان‌سازی سند تحول کمک کند


همدلی کلیدی‌ترین نیاز نظام تعلیم ‌و تربیت است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4068955/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4068955/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF