بومی سازی شبکه امنیتی هوشمند


متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند شبکه امنیتی کنترل از راه دور را بومی سازی کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4053424/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4053424/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF