«بچه زرنگ» پرمخاطب‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران


پویانمایی سینمایی «بچه زرنگ» طی ۲ ماه نمایش عمومی و با شکست حدنصاب پرفروش‌ترین پویانمایی، توانست عنوان پرمخاطب‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران را هم از آن خود کند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074435/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074435/%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86