بیانیه سازمان سنجش آموزش در حمایت از مردم غزه


سازمان سنجش آموزش کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن همدردی با مردم فلسطین، حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4021870/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4021870/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87