بیانیه ضد صهیونیستی اعضای کانون نوجوانان شهر تهران


بیانیه اعضای کانون نوجوانان شهر تهران در محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی منتشر شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4032076/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86