تبیین پنج محور اصلی طرح فراگیر پرورشی مدارس


معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تبیین برنامه فراگیر پرورشی مدارس گفت: ۵ هدف ایمان، نشاط، امید، هویت و خردورزی به عنوان محور‌ها و هدف‌های اصلی این برنامه مد نظر است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4073896/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4073896/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3