تدریس در مدارس دولتی و غیردولتی طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۴ درصد دانش آموزان کشور معادل حدود ۲.۵ میلیون نفر در ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4130613/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA