تربیت دانش‌آموز در تراز سند تحول در دستورکار آموزش‌ و پرورش


وزیر آموزش و پرورش گفت: همت همه نهاد‌های زیرمجموعه آموزش و پرورش باید تربیت دانش‌آموزانی موحد، مسئولیت‌پذیر نسبت به خدا، خود و طبیعت، مهربان، ایثارگر، وطن‌دوست و دارای اندیشه جهانی باشد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3992534/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3992534/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4