تسلط معلمان به فناوری‌های جدید ضروری است


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت نقش معلم در شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان، بر تقویت تسلط معلمان به فناوریهای جدید برای ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان تاکید کرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3999577/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA