تصحیح الکترونیکی آزمون‌های نهایی در مراحل پایانی است

وی گفت: با دستور وزیر آموزش و پرورش ، مقرر شد جبران خدمات مصححان با افزایش ۲۵ درصدی تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید پرداخت شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3897675/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تصحیح الکترونیکی آزمون‌های نهایی خرداد۱۴۰۲ در مراحل پایانی است
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پایان گفت: گزارش‌های جاری نشانگر پیشرفت کار و تصحیح نزدیک به ۹۰ درصد از کل پاسخ برگ‌های شرکت کنندگان در آزمون نهایی خرداد است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد: تصحیح الکترونیکی پاسخ برگ‌های آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲ به صورت کشوری و بر اساس راهنمای تصحیح مورد تایید دبیرخانه راهبری کشوری دروس و گروه‌های آموزشی در حال انجام است.

زارعی:

زارعی گفت: اگر این اختلاف بیش از سه نمره باشد برای بازبینی به گروه‌های آموزشی ارجاع داده می‌شود و در صورت تایید، یکی از نمرات در سامانه ثبت می‌شود و در صورت عدم تایید، نمره اعلام شده توسط سه مصحح قبلی حذف و پاسخبرگ بار دیگر به چرخه تصحیح باز می‌گردد.

تصحیح الکترونیکی آزمون‌های نهایی خرداد۱۴۰۲ در مراحل پایانی است
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: پس از ثبت نمرات توسط مصححان اول و دوم اگر اختلاف نتیجه کمتر از یک نمره باشد، سامانه به صورت خودکار میانیگین نمرات اعلام شده توسط مصحح اول و دوم را با گرد کردن به نفع شرکت کننده (رو به بالا) به عنوان نمره نهایی ثبت می‌کند و اگر این اختلاف بیش از یک نمره باشد، سئوالات مورد اختلاف نظر با نمایش نمرات ثبت شده توسط دو مصحح قبلی به مصحح سوم ارجاع می‌شود.

  تبیین پنج محور اصلی طرح فراگیر پرورشی مدارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن زارعی گفت: در روش تصحیح الکترونیکی، پاسخبرگ‌ها بدون مشخصات دانش آموزان توسط دو مصحح و به صورت کاملا مستقل تصحیح می‌شوند، و هویت پاسخ دهندگان برای مصححان قابل شناسایی نیست.