تصمیم جدید دانشگاه تهران برای واحدهای کارورزی دانشجویان

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان اینکه متخصص کارآفرین را نمی‌توان صرفاً با خواندن و آموزش رسمی تربیت کرد، افزود: عمل کردن به آموخته‌ها، کسب مهارت و به کارگیری دانش آموخته‌شده در آموزش رسمی، فهم و درک محیط واقعی کار، درک کمبودهای دانش و مهارت در انجام کار و تلاش برای رفع کمبودها به فرد کمک می‌کند تا مسیر تعالی به سوی کارآفرین شدن را طی نماید.

به گزارش ایسنا، دکتر جهانگیر یداللهی فارسی با اشاره به بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای شدن ماهیت فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی، افزود: برای انجام هر فعالیت، نمی‌توان صرفاً از دانش یک رشته استفاده نمود. پیچیدگی‌های کار در جهان رو به افزایش است و لازمه فعالیت موفق، داشتن شایستگی‌های انسانی است.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانش و مهارت حرفه‌ای در یک صنعت یا رشته، دانش و مهارت کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه همراه با مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از جمله شایستگی‌های انسانی برشمرد و اظهار داشت: هر دانش‌آموخته برای موفقیت در زندگی شغلی باید در رشته علمی خود کارآفرین باشد.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به تحولات فناوری و تشدید رقابت در دنیای امروز، گفت: دانش‌آموختگان باید بدانند که همیشه توانمندی‌های خود را به هنگام و با شرایط در حال ظهور انطباق دهند. دکتر یدالهی در پایان با تاکید بر اینکه انتظار نمی‌رود از ابتدا برنامه‌های کارورزی صد درصد اثربخشی داشته باشیم، افزود: ما باید شروع کنیم و با بازنگری‌های دوره‌ای، برنامه‌های کارورزی را بهبود دهیم. به این ترتیب، قطعاً تحولی اساسی در نظام آموزش عالی کشور برای انطباق با هدف‌های توسعه‌ای کشور و مفید بودن برای جامعه و اثرگذاربودن در زندگی افراد رخ خواهد داد.

  سفیر چین: رسانه های غربی چهره مخدوشی از حقوق بشر را نشان می‌دهند

استاد دانشگاه تهران افزود: فرهنگ یادگیری مداوم و بازخورد گرفتن از بکارگیری آموخته‌ها باید نهادینه شود و دانش‌آموخته بداند که با گرفتن مدرک تحصیلی صرفاً مرحله‌ای از توانمند شدن را طی کرده است و مسیر تعالی شایستگی برای همیشه ادامه دارد.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اشاره به تصمیم جدید دانشگاه تهران برای در نظر گرفتن حداقل ۲ واحد و حداکثر ۱۵ واحد کارورزی برای دانشجویان رشته‌های مختلف، گفت: واحدهای کارورزی باید با شناخت دقیق از محیط کسب‌وکار و ماهیت بین‌رشته‌ای و فرارشته‌ای فعالیت‌های مرتبط با آن رشته تحصیلی، برنامه‌ریزی و اجرا شود.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040301315/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86وی تاکید کرد: باید مسیر پیشرفت و شایستگی‌های کارآفرینانه برای دانشجویان هر رشته طراحی و اجرا شود و علاوه بر آن این آمادگی در دانشجویان ایجاد شود که بتوانند مسیر پیشرفت خود را برنامه‌ریزی کنند و خود را در مسیر تعالی شایستگی‌های انسانی هدایت کنند.

دکتر یدالهی فارسی، یکی ار شیوه‌های ایجاد شرایط کار برای تمرین و مهارت‌آموزی را گذراندن واحدهای کارورزی عنوان کرد و گفت: واحدهای کارورزی باید با شناخت دقیق از محیط کسب‌وکار و ماهیت بین‌رشته‌ای و فرارشته‌ای فعالیت‌های مرتبط با آن رشته تحصیلی، برنامه‌ریزی و اجرا شود.